Paslaugų teikimo sąlygos

1. Sutarties Objektas

Paslaugų teikėjas teikia Sutartyje nustatyta tvarka užsakytas Paslaugas Paslaugų gavėjui, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už paslaugas Sutartyje numatytą kainą ir laikytis sutartyje numatytų Paslaugos teikimo sąlygų. Paslaugų teikimo sutarties pakeitimai ir papildymai, paslaugų Užsakymai laikomi neatskiriama sutarties dalimi ( toliau- Sutartis).

2. Sutarties šalių teisės ir pareigos

2.1. Paslaugų teikėjas privalo:

 • 2.1.1 Teikti paslaugų gavėjui Sutartyje nustatytos kokybės Paslaugas, laikydamasis paslaugų teikimo sąlygų ir terminų.
 • 2.1.2 Pagal Paslaugų gavėjo kreipimąsi Paslaugos sutrikimus pašalinti juos per Sutartyje nurodytus terminus. Dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius Paslaugų veikimo sutrikimus pašalinti nemokamai.
 • 2.1.3 Elektroniniu paštu pranešti Paslaugų gavėjui apie techninės įrangos priežiūros darbus prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios, taip pat skelbti šią informaciją Paslaugų teikėjo tinklalapyje.
 • 2.1.4 Prižiūrėti Paslaugos gavėjui nuomojamą įrangą, neatlygintinai pašalinti techninius išnuomotos įrangos gedimus, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės.
 • 2.1.5 Informuoti Paslaugos gavėją apie Paslaugų kainų bei apmokėjimo tvarkos pasikeitimą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
 • 2.1.6 Užtikrinti iš Paslaugų gavėjo gautų duomenų konfidencialumą.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

 • 2.2.1 Paslaugos gavėjui nepagrįstai atsisakant pasirašyti įrangos perdavimo aktą ar paslaugų suteikimo aktą, pasirašyti juos vienašališkai, apie tai pažyminti akte ir išsiunčiant juos Paslaugų gavėjui.
 • 2.2.2 Sustabdyti paslaugų teikimą šioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
 • 2.2.3 Kaupti duomenis apie paslaugų teikimą Paslaugos gavėjui šios Sutarties vykdymo tikslais.
 • 2.2.4 Perduoti Paslaugos gavėjo duomenis skolininkų administravimo informacinei sistemai, jei paslaugos gavėjas vengia atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
 • 2.2.5 Perleisti piniginio reikalavimo teisę be Paslaugos gavėjo sutikimo.

2.3. Paslaugos gavėjas privalo:

 • 2.3.1 Paslaugos gavėjas privalo perduoti paslaugoms teikti būtinus duomenis , kurių prašo Paslaugos teikėjas, siekiant pasirengti paslaugos teikimui.
 • 2.3.2 Atsiskaityti su Paslaugų teikėju už paslaugas pagal pateiktas sąskaitas šioje Sutartyje nustatyta tvarka; Paslaugos kainą Paslaugos gavėjas privalo mokėti nuo pilno Paslaugų įdiegimo pradžios.
 • 2.3.3 Sutartyje numatytu terminu negavęs sąskaitos, Paslaugos gavėjas turi kreiptis į Paslaugų teikėją su prašymu pateikti sąskaitą arba atsisiųsti sąskaitos elektroninę kopiją prisijungęs prie paslaugų valdymo sistemos.
 • 2.3.4 Kvalifikuotai valdyti teikiamas paslaugas, skiriant tam kvalifikuotus darbuotojus arba kvalifikuotus trečiuosius asmenis sutartiniais pagrindais.
 • 2.3.5 Nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją Sutartyje nurodytais kontaktais apie Paslaugos teikimo sutrikimus.
 • 2.3.6 Neperduoti nuomojamos įrangos ar jos valdymo tretiesiems asmenims, tame tarpe neatskleisti Paslaugų teikėjo suteiktų su paslaugų teikimu susijusių prisijungimo duomenų.
 • 2.3.7 Nedelsiant pranešti Paslaugos teikėjui apie prarastus prisijungimo vardus, slaptažodžius.
 • 2.3.8 Imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta žalos dėl paslaugų teikimo sutrikimo ir ji būtų kaip galima mažesnė, jei jos išvengti neįmanoma.
 • 2.3.9 Nekliudyti Paslaugų teikėjo darbuotojams patekti į patalpas, kuriose laikoma nuomojama įranga ir techniškai ją prižiūrėti.
 • 2.3.10 Priimti Paslaugų teikėjo perduotą įrangą pasirašant įrangos perdavimo priėmimo aktą.
 • 2.3.11 Naudoti nuomojamą įrangą pagal tiesioginę jos paskirtį, laikytis tokio tipo įrangai taikomų bendrų saugumo ir naudojimo sąlygų.
 • 2.3.12 Nenaudoti Paslaugų teikėjo duomenų perdavimo tinklo neteisėtais tikslais pažeidžiant Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių teisę, jei duomenys perduodami naudojantis kitose valstybėse esančiais ryšių tinklais ar yra prieinami toje valstybėje.
 • 2.3.13 Nedelsiant pašalinti Paslaugos gavėjo interneto tinklalapį ar jo turinį, kuris pažeidžia Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių teisę, jei Paslaugos gavėjo duomenys perduodami naudojantis kitose valstybėse esančiais ryšių tinklais ar yra prieinami kitoje valstybėje.
 • 2.3.14 Paslaugos gavėjas privalo atlyginti paslaugos teikėjui nuostolius, patirtus dėl Paslaugos gavėjo neteisėtais veiksmais naudojantis Paslaugų teikėjo Paslaugomis tretiesiems asmenims sukeltų nuostolių.
 • 2.3.15 Pasibaigus Sutarties galiojimui ar ją nutraukus pasirašytinai patvirtinti Paslaugos gavėjo įsiskolinimą pagal šią Sutartį, jei toks egzistuojantis susitarimo pasirašymo dieną.

2.4. Paslaugos gavėjas turi teisę:

 • 2.4.1 Gauti Sutartyje nustatytos kokybės paslaugas.
 • 2.4.2 Šioje Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka gauti kompensaciją už paslaugos teikimo sutrikimus, kilusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
 • 2.4.3 Pareikšti pretenziją dėl netinkamai įdiegtos įrangos, skirtos paslaugos teikimui, dėl netenkinamo paslaugų teikimo ir aptarnavimo bei pateikti kitus nusiskundimus ar pastabas dėl Paslaugų teikėjo veiklos Paslaugų teikėjo tinklalapyje nurodytais kontaktais.

3. Atsiskaitymas už paslaugas

 • 3.1 Sąskaita už einamojo laikotarpio paslaugas Paslaugos gavėjui išsiunčiama iki kito mėnesio 10 dienos. Einamojo laikotarpio Paslaugas paslaugų gavėjas privalo sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.
 • 3.2 Išankstinė sąskaita Paslaugos gavėjui išsiunčiama iki 14 dienų iki paslaugos galiojimo termino pabaigos. Ją Paslaugos gavėjas privalo apmokėti per 5 (penkias) dienas.
 • 3.3 Jei paslaugos abonentinis mėnesinis mokestis yra 3 Eur/mėn. ar mažiau, Paslaugos gavėjui išrašoma metinė sąskaita.
 • 3.4 Sąskaitos Paslaugos gavėjui siunčiamos paslaugų užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. Paslaugų gavėjo prašymu paslaugų teikėjas išduoda popierinę sąskaitą už 1,5 Eur/vnt. papildomą mokestį.
 • 3.5 Paslaugų gavėjas atlygina Paslaugų teikėjui išlaidas, patiriamas vykdant Paslaugų gavėjo prašymą pakeisti paslaugų teikimo adresą.
 • 3.6 Užsakyme nenumatytų papildomų darbų kaina yra 49 Eur/valandą. darbų laikas skaičiuojamas trukme nuo 1 iki 30 min. laikant 30 min., nuo 31 min iki 1 val. laikant 1 val. papildomus darbus atliekant paslaugų gavėjo patalpose Paslaugos gavėjas apmoka Paslaugos teikėjo darbuotojų atvykimui sugaištą laiką fiksuojant 30 min. pagal šiame sutarties punkte numatytą kainą.
 • 3.7 Paslaugų apimtį, duomenų kiekį, paslaugos laiką už atitinkamą laikotarpį apskaičiuoja Paslaugos teikėjas naudodamas savo techninę įrangą.
 • 3.8 Paslaugoms, tiekiamoms po to, kai pasibaigė Naudojimosi paslauga terminas, nuolaidos, kurios buvo pritaikytos nustatant Naudojimosi paslauga terminą, nebetaikomos.
 • 3.9 Paslaugos gavėjui praleidus atsiskaitymo pagal neapmokėtą Paslaugų teikėjo išrašytą sąskaitą terminą, Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą. Paslaugų teikėjas privalo įspėti Paslaugos gavėją sutartyje nurodytu elektroniniu paštu prieš 3 kalendorines dienas.
 • 3.10 Sustabdžius Paslaugų teikimą mažiausias naudojimosi Paslauga laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka paslaugų sustabdymas Paslaugos gavėjui. Paslaugos gavėjui pilnai sumokėjus įsiskolinimą, paslaugų teikimas atnaujinamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Paslaugų teikimo atnaujinimui gali būti taikomas vienkartinis mokestis, kuris nurodomas paslaugos užsakyme.
 • 3.11 Sutarties Šalis , praleidusi piniginės prievolės vykdymo terminą, privalo priešingai sutarties Šaliai sumokėti 0,02 proc. už dieną delspinigius nuo uždelstos apmokėti sumos.
 • 3.12 Jei paslaugos teikimo Sąlygose nenumatyta kitaip, Paslaugų teikėjas viršijus maksimalų sutrikimų šalinimo laiką, Paslaugos gavėjui sumažinamas paslaugos mėnesio mokestis 1/30 dalimi už uždelstą dieną.
 • 3.13 Paslaugos gavėjas kompensuoja Paslaugų teikėjui pranešimų, sąskaitų siuntimo Paslaugų gavėjui registruotais laiškais, jei toks siuntimo būdas numatytas Sutartimi, išlaidas.

4. Šalių atsakomybė

 • 4.1 Paslaugų teikėjas neatlygina Paslaugos gavėjui netiesioginių nuostolių, įskaitant negautą pelną, atsiradusius dėl paslaugos teikimo sutrikimo.
 • 4.2 Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugos teikimo nutraukimą, taip pat už tuo padarytą žalą, jeigu tai įvyko dėl Paslaugos gavėjo ar trečiųjų asmenų kaltės.
 • 4.3 Paslaugų teikėjas neprivalo atlyginti Paslaugos gavėjo nuostolių, jei jie buvo patirti dėl neteisėtų trečiųjų asmenų ar Paslaugos gavėjo veiksmų, praradus, neišsaugojus suteiktų prisijungimo duomenų slaptumo, taip pat laiku nepranešus Paslaugos teikėjui apie būtinumą pakeisti Paslaugos gavėjo prisijungimo duomenis ar užblokuoti prieigą prie Paslaugos gavėjo paskyros.
 • 4.4 Esant Paslaugų teikėjo kaltei dėl sutrikimo, dėl kurio buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, paslaugų teikėjas atlygina tik tiesioginius Paslaugų gavėjo nuostolius , neviršijant Paslaugos kainos už vieną mėnesį dydžio.
 • 4.5 Paslaugų teikėjas neatsako už trečiųjų asmenų žalingų programų siuntimą per Paslaugų teikėjo tinklą ir dėl šių programų Paslaugos gavėjui padarytą žalą.

5. Domenų registravimo taisyklės

 • 5.1 Pagal Paslaugų gavėjo atskirą užsakymą ir paslaugų kainos sumokėjimo Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Paslaugų gavėjo ir Registro registruojant, perkeliant, pratęsiant domeno galiojimą.
 • 5.2 Paslaugų gavėjas sutinka su Paslaugos teikėjo privatumo politika , kad jo rekvizitai bei kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims, dalyvaujančioms domeno administravime.
 • 5.3 Paslaugų kaina už atitinkamą terminą už domeno registravimą, perkėlimą, galiojimo pratęsimą ar atstatymą yra nurodoma sąskaitoje Paslaugų gavėjui.
 • 5.4 Paslaugų kainą Paslaugų gavėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Paslaugos teikėjas turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuoto domeno atstatymą.
 • 5.5 Iš pirmų domeno galiojimo metų yra išskaičiuojamas laikotarpis, būtinas domeno pratęsimo suderinimui su Registru.
 • 5.6 Paslaugos gavėjas privalo:
 • 5.6.1 Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus.
 • 5.6.2 Bendradarbiauti su Paslaugos teikėju ir pagal pareikalavimą pateikti informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus
 • 5.6.3 Nenaudoti domeno neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Paslaugos teikėjas bei trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
 • 5.6.4 Nedelsiant informuoti Paslaugos teikėją apie domeno veikimo sutrikimus.
 • 5.7 Atestuotų domenų registrų patvirtintos registravimo taisyklės yra neatsiejama Domenų registravimo sąlygų dalis galiojanti visoms procedūroms ir turi viršenybę prieš Vhost paslaugų teikimo sąlygas:
 • 5.7.1 .LT domeno procedūrinis reglamentas: https://www.domreg.lt/informacija/dokumentai/procedurinis-reglamentas.pdf;
 • 5.7.2 .LV domenų registravimo ir naudojimo taisyklės [EN]: https://www.nic.lv/en/policy;
 • 5.7.3 ResellerClub taisyklės: [EN] https://www.resellerclub.com/legal-agreements#aup;
 • 5.7.4 OpenSRS taisyklės: [EN] https://opensrs.com/contract;
 • 5.7.5 Enom taisyklės: [EN] https://www.enom.com/reseller/legal-policy-agreements/.

6. Sąžiningo naudojimo politika

Paslaugų teikimo sutarties prame nesąžiningas paslaugų naudojimas apima didelį disko įrašymo ir skaitymo operacijų skaičių, neproporcingai didelį procesoriaus resursų naudojimą, interneto tinklo perkrovimą, kuris gali sukelti nepatogumus kitiems paslaugos vartotojams. Nesąžiningu naudojimu laikoma veikla, kai vienas Paslaugų gavėjas naudoja daug daugiau interneto ar kitų resursų, nei suminis visų klientų vidurkis.

Paslaugų teikėjas neriboja ir papildomai neapmokestina resursų naudojimo, jeigu serverio resursai nėra naudojami neproporcingai intensyviai ir nėra daroma žala infrastruktūrai ir kitiems klientams.

Jei tinklo pralaidumas, disko IOPS, didelis CPU ar kitas intensyvus paslaugos naudojimas kelia pavojų mūsų infrastruktūros stabilumui, Paslaugų teikėjas turi teisę pasiūlyti perkelti paslaugas į serverius su dedikuotus resursus arba apriboti Paslaugos gavėjo paslaugos naudojamus išteklius.

6.1 Virtualaus ir dedikuoto serverių nuomos paslaugų taisyklės:

 • 6.1.1 Už virtualiame/dedikuotame serveryje talpinamos informacijos turinį atsako Paslaugos gavėjas.
 • 6.1.2 Draudžiama paslaugas naudoti stipriai apkraunant serverio resursus ir trukdant kitiems vykdytojo paslaugų naudotojams, kenkti ir kitaip įtakoti kitų paslaugų naudotojų darbui ir informacijos saugumui ir konfidencialumui.v
 • 6.1.3 Draudžiama siuntinėti nepageidaujamus el. laiškus/brukalus (angl. spam), atakuoti el. pašto dežutes (angl. mail bombing) ir užsiimti kita panašia kenkėjiška veikla.
 • 6.1.4 Draudžiama vykdyti elektroninio pašto marketingą, siųsti naujienlaiškius ar kitokio tipo laiškus be atskiro susitarimo su Vhost pardavimų skyriumi.
 • 6.1.5 Draudžiama siųsti elektroninius laiškus nenustačius rDNS ( PTR ) įrašų. Nesilaikant taisyklių blokuojamas 25 portas.
 • 6.1.6 Draudžiamas automatinis forumų, tinklaraščių (angl. blog), svečių knygų (angl. guestbook) įrašų pildymais, SEO manipuliavimo įrankių naudojimas (XRumer, GSA, Scrapebox, Scrapejet, Senuke XCR ir pan.).
 • 6.1.7 Draudžiama vykdyti DDoS ir Botnet atakas.
 • 6.1.8 Draudžiama platinti virusus, Trojos arklius, bei kitas kenkėjiškas programas.
 • 6.1.9 Draudžiamas virtualių valiutų kasimas (Mining) VPS serveriuose.
 • 6.1.10 Draudžiama naudoti ir platinti kitų autorių bei gamintojų turinį ir intelektualinę nuosavybę, autorių teisių objektus be jų sutikimo.
 • 6.1.11 Draudžiama pažeisti DMCA (Digital Millennium Copyright Act).
 • 6.1.12 Draudžiama talpinti ir dalintis P2P tinklo turiniu (angl. torrent trackers, sharing, nulled script).
 • 6.1.13 Draudžiama platinti nelegalią programinę įrangą, jos serijinius numerius ir nulaužimo skriptus (angl. crack).

Dėl šių pažeidimų Paslaugos teikėjas turi teisę sustabdyti užsakovo paslaugas, jei užsakovas nereaguoja į perspėjimą pašalinti minėtus pažeidimus per 24 valandas arba sustabdyti paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui nedelsiant, jei Paslaugų gavėjo veiksmai yra aiškiai neteisėti ir gali sukelti žalą Paslaugų teikėjui arba tretiesiems asmenims.

7. Sutarties galiojimas

 • 7.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo Paslaugų užsakymo pasirašymo dienos ir galioja naudojimosi paslauga terminą, kuris nurodomas paslaugų užsakyme. Jei nei viena iš Šalių raštu nepageidauja nutraukti šios Sutarties iki jos galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.
 • 7.2 Paslaugų gavėjui atsisakius Paslaugų pagal vieną iš Užsakymų, kitos užsakytos paslaugos lieka galioti.
 • 7.3 Paslaugos gavėjui nutraukus šią Sutartį , kai Paslaugos įdiegtos , bet dar nepradėtos teikti Paslaugos gavėjui, Paslaugos gavėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje numatytą Paslaugos įdiegimo kainą. Paslaugų teikėjo Pasiruošimo paslaugos įdiegimo kaina sudaro 80 % nuo Sutartyje numatytos paslaugos įdiegimo darbų kainos.
 • 7.4 Paslaugų teikimo vietos adresas gali būti pakeistas tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
 • 7.5 Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Paslaugos gavėjui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas dėl esminio sutarties pažeidimo, numatyto Civiliniame kodekse, o taip pat atvejais, kai:
 • 7.5.1 Paslaugos gavėjui yra sustabdytas paslaugų teikimas praleidus apmokėjimo už paslaugas terminą.
 • 7.5.2 Paslaugos gavėjas be Paslaugų teikėjo sutikimo jungiasi prie ryšio įrangos galinių įrenginių, keičia paslaugų apimtis ir parametrus.
 • 7.5.3 Paslaugos gavėjas kelia pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, jo saugumui, vientisumui ar riboja kitų abonentų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, atlieka nesąžiningus veiksmus, numatytus Paslaugų teikimo sutarties 5.2 - 5.4 punktuose.
 • 7.6 Paslaugų teikėjui vienašališkai nutraukus šią Sutartį dėl 6.5 punkte nurodytų priežasčių Paslaugos gavėjas privalo sumokėti visus mokesčius už suteiktas Paslaugas, o jeigu pagal Sutarties priedų sąlygas nėra pasibaigęs juose numatytas Naudojimosi paslauga terminas, Sutartis laikoma prieš terminą nutraukta Paslaugų gavėjo iniciatyva ir Paslaugos gavėjas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius ir sumokėti Sutartyje numatytas netesybas.
 • 7.7 Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį pranešęs raštu Paslaugos teikėjui nevėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Jei nutraukiant Sutartį nėra pasibaigęs Sutartyje numatytas Naudojimosi paslauga terminas, Paslaugos gavėjas atlygina Paslaugų teikėjo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, įskaitant suteiktas nuolaidas, bei privalo sumokėti Sutartyje numatytas netesybas.
 • 7.8 Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti Sutartį ar atsisakyti Paslaugų dalies, jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės nebuvo galima jomis naudotis daugiau kaip 2 darbo dienas nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo dienos.
 • 7.9 Paslaugos gavėjas pranešęs raštu Paslaugų teikėjui prieš 15 dienų turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą pagal šią Sutartį nenutraukiant Sutarties ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodytu būdu sustabdyti Paslaugų teikimą Paslaugos gavėjas turi teisę vieną kartą per Sutarties galiojimo laikotarpį. Paslaugos sustabdymo terminas skaičiuojamas sumuojant visas Sutarties galiojimo metu Paslaugos gavėjo inicijuotas paslaugų sustabdymo dienas. Paslaugų sustabdymo metu Naudojimosi paslauga terminas neskaičiuojamas. Jei paslauga teikiama pasitelkiant paslaugos subteikėjus paslaugos sustabdymas netaikomas.
 • 7.10 Nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjui priklausanti įranga perduodama Paslaugų teikėjui pristatant ją Paslaugų teikėjo adresu Pramonės g. 15, Šiauliai.
 • 7.11 Perduodama įranga turi būti tokios būklės, kokia ji buvo perduota Paslaugos gavėjui pradėjus teikti paslaugą, atsižvelgiant į natūralų jos nusidėvėjimą.
 • 7.12 Jei perduodama įranga neatitinka 6.11 punkto reikalavimų, Paslaugos gavėjas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui dėl to patirtus nuostolius.
 • 7.13 Be kitos Šalies raštiško sutikimo nė viena iš Šalių negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant Sutartį, trečiajam asmeniui.

8. Nenugalima jėga (FORCE MAJEURE)

 • 8.1 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, tame tarpe žaibų, elektros linijų avarijų, gaisrų, potvynių, streikų atvejus, o taip pat esant tyčiniams trečiųjų asmenų, už kuriuos šalys neatsako, veiksmams, dėl kurių sugadinama ar sunaikinama Paslaugų teikėjo įranga, bei privalomiems valstybės institucijų sprendimams.
 • 8.2 Šalis, negalinti vykdyti šios Sutarties dėl 7.1 punkte nurodytų aplinkybių, apie šias aplinkybes privalo raštu pranešti kitai Šaliai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šalis, nepranešusi apie paminėtų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką sutarties vykdymui, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
 • 8.3 Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, Sutartis gali būti nutraukiama vienos iš Šalių iniciatyva, raštu apie tai pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

9. Baigiamosios nuostatos

 • 9.1 Šalys įsipareigoja visą informaciją, gautą prieš sudarant ar vykdant Sutartį, laikyti konfidencialia ir be kitos Šalies sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
 • 9.2 Konfidencialumo pareigos pažeidimu nelaikomi atvejai, kai Sutarties Šalis privalo atskleisti konfidencialią informaciją įgaliotų valstybės institucijų sprendimų pagrindu teisės aktų nustatytais atvejais , tvarka ir apimtimi.
 • 9.3 Šalis, kuri pažeidžia šį šalių sutartą konfidencialumo susitarimą ir dėl to kita Šalis patiria žalą, privalo kitai atlyginti nuostolius.
 • 9.4 Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją savo darbuotojams, subrangovams, įgaliotiems atstovams, auditoriams, kitiems specialistams, kuriems ši informacija būtina jų funkcijoms, susijusioms su Paslaugų teikėjo veikla, vykdyti.
 • 9.5 Su šia Sutartimi susiję ar iš jos kylantys pranešimai, įspėjimai ir kiti rašytiniai kreipimaisi vienos Šalies į kitą yra siunčiami raštu ir laikomi gautais:
 • 9.5.1 Išsiuntus juos faksu ar elektroniniu laišku - kai gavėjas patvirtina tokio pranešimo gavimą.
 • 9.5.2 Siunčiant registruotu laišku , kurjeriu – per 5 darbo dienas nuo išsiuntimo dienos arba nuo faktinio įteikimo momento, pasirenkant laiką, kuris įvyko anksčiausiai.
 • 9.6 Šalys privalo pranešti viena kitai apie adreso, elektroninio pašto, taip pat teisinio statuso pasikeitimą.
 • 9.7 Paslaugų ar jų dalies atsisakymo prašymai siunčiami Paslaugų teikėjui jo interneto tinklalapyje elektroninio pašto adresu arba pateikiami per Paslaugų gavėjo paskyrą. Elektroniniu paštu siųsdamas prašymą dėl paslaugų ar jų dalies atsisakymo Paslaugų gavėjas privalo jį siųsti iš Paslaugų Užsakyme nurodyto savo elektroninio pašto adreso.
 • 9.8 Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Vienos iš sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties. Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą nauja, kuri būtų galiojanti ir pagal galimybes leistų Šalims pasiekti tokį patį tikslą.
 • 9.9 Šalys privalo pranešti viena kitai raštu apie galimas pretenzijas dėl sutarties vykdymo ir siekti išspręsti ginčą taikiai per 30 dienų.
 • 9.10 Ginčai, kylantys iš šios sutarties nagrinėjami teismuose.
arrow up